ANGELUS | Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín, a Bělotín

Angelus

12

12

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus -8. 21 -28.2.2016

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus -7. 14 -21.2.2016

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus -7. - 14.2.2016

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 6. 8.2.2015

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 5. 1.2.2015

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 47. 23.11.2014

Žl 23 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Všichni jste srdečně zváni na koncert ADVENTUS DOMINI, který se uskuteční 2. prosince 2014 v 18 h. v kostele Povýšení sv. Kříže v Hustopečích nad Bečvou. Vstupné dobrovolné.

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 46. 16.11.2014

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 43. 26.10.2014

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 41. 12.10.2014

Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí? Ale u tebe je odpuštění, Bože. Žl 23 :Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy.

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus -34. 24.8.2014

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus -33. 24.8.2014

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 30,31,32. 2014

18. neděle v mezidobí Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš! Tys můj pomocník,můj zachránce:Hospodine,neprodlévej! Žalm 145 Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine! -------------------------------------------------------------------------------------- 19. neděle v mezidobí Shlédni,Hospodine,na svou smlouvu,nezapomínej natrvalo na život svých chudých! Povstaň, Bože, ujmi se své věci, nezapomínej na křik těch, kdo tě hledají. Žalm 85 Pane, ukaž nám své milosrdenství!

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 18. 4.5. 2014

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 17. 27.4. 2014

Žalm118 : Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky. Svatořečení papeže Jana XXIII. a papeže Jana Pavla II.Koutek pro děti. POŘAD BOHOSLUŽEB od 27. 4. do 4. 5. 2014

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 16. 20.4. 2014

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 15. 13.4. 2014

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 14. 6.4. 2014

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 13. 30.3. 2014

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 12. 23.3. 2014

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: Nezatvrzujte svá srdce! , Koutek pro děti, 24 hodin pro Pána, POŘAD BOHOSLUŽEB od 23. 3. do 30. 3. 2014

Angelus

Angelus - Hustopečská příloha,obnova kostelních lavic

P. František Antonín Dostál, správce farnosti Nabídka na zhotovení lavic do kostela Povýšení sv. Kříže v Hustopečích nad Bečvou

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 11. 16.3. 2014

Hospodaření farností za rok 2013, koutek pro děti, Úvaha k výročí pontifikátu papeže Františka, POŘAD BOHOSLUŽEB

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 10. 9.3. 2014

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 9. 2.3. 2014

Hospodin se mě zastal, vyvedl mě na volné prostranství, vysvobodil mě, proto žemě má rád. Žalm 62 : V Bohu jen odpočívej, má duše.

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 8. 23.2. 2014

Žalm 103 : Hospodin je milosrdný a milostivý.

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 7. 16.2. 2014

Žalm 119 Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 6. 9.2. 2014

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 5. 2.2. 2014

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 4. 26.1. 2014

Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu, všechny země! Velebnost a vznešenost ho předchází, moc a nádhera je v jeho svatyni. Pojeď te s námi k moři, mrkněte na info - zde

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 3. 19.1. 2014

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 2. 12. 2014

Když byl Pán Ježíš pokřtěn, otevřelo se nebe, objevil se nad ním Duch svatý jako holubice a ozval se hlas Otce: „To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil.“

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 1. 5. 2014

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 52. 29. 12. 2013

Pastýři spěchali a nalezli Marii a Josefa, i děťátko položené v jeslích. Žalm 128 Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. Ohlášky:  Tříkrálová sbírka bude probíhat v Hustopečích i v Černotíně v sobotu 4. 1. od 1300 hod.  Dětský pěvecký sbor Cantabile vystoupí v Černotíně v neděli 5. 1. 2013 v 1400 hodin.  Intence na první polovinu roku 2014 si můžete chodit zapisovat.

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 51. 22. 12. 2013

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 49. 8. 12. 2013

Hle,Pán přijde spasit lidi všech národů a k radosti vašeho srdce dá,že uslyšíte jeho mocný hlas. Žalm 122. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky.

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 48. 1. 12. 2013

K tobě pozvednem svou duši, Hospodine, můj Bože, vtebe důvěřuji, kéž nejsem zahanben, ať nade mnou nejásají moji nepřátelé. Vždyť nikdo z těch, kdo v tebe doufají,nepadnedohanby. (Žl 25,1-3) Žalm 122. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme.

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 47. 24. 11. 2013

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 45. 10. 11. 2013

Žalm 17 Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe. Pouť do Assisi a Říma. POZVÁNKA Myslivecké sdružení Pobečví Hustopeče n/B, Vás srdečně zve na slavnostní troubenou Hubertskou mši sv., která bude sloužena sloužena 17.listopadu v listopadu v 8 hod. ve farním kostele Povýšení svatého Kříže 8 hod. ve farním kostele Povýšení svatého Kříže v Hustopečích.Mši sv. bude celebrovat P. Vojtěch Janšta, spirituál biskupského gymnázia v Ostravě, za doprovodu u trubačů Vojenských lesů a statků Lipník nad Bečvou a za zpěvu sboru sv. Huberta z Loučky.

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 44. 3. 11. 2013

Žalm 145 Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. Smrt ztratila moc nad těmi, kteří patří Bohu. POZVÁNKA X. jubilejní troubená Svatohubertská mše sv. se slaví v neděli 10. 11. 2013 v 9,30 hod. ve farním kostele ve Špičkách. Celebruje P. Jan Kornek.

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 43. 27. 10. 2013

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 40. 3. 10. 2013

Bože,v tvé moci jevšechno ani kdo nemůže odporovat tvé vůli.Tys učinil nebe i zemi a všechno,co je pod nebem.Ty jsi Pán všeho tvorstva. Žalm 95 Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! Pastýřský list k volbám 2013

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 39. 29. 9. 2013

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 38. 22. 9. 2013

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 37. 15. 9. 2013

Žalm51Vstanu a půjdu k svému otci (Hustopeče: Žl78 Nezapomínejte na Boží skutky!)

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 32. 11. 8. 2013

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 28 - 29. 7. 7. 2013

Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Žalm 69 Hledejte ubožáci Hospodina a pookřejete v srdci.

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 27 - 7. 7. 2013

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 26 - 30. 6. 2013

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 25 - 23. 6. 2013

Hospodin je silou svého lidu, záštitou spásy svému pomazanému.Zachraň svůjlid,Hospodine,a žehnej svému dědictví,pas je a nes je až navěky! Žalm 63 Má duše žízní po tobě, pane, Bože můj!

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 24 - 16. 6. 2013

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 23 - 9. 6. 2013

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 22 - 2. 6. 2013

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 20 - 19. 5. 2013

Duch Páně naplňuje celý svět, všechno udržuje a obnovuje, promlouvá k národům všech jazyků. Aleluja.Žalm 104 Sešli svého ducha, Hospodine,a obnovíš tvář země.

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 19 - 12. 5. 2013

Slyš, Hospodine, můjhlas, jakvolám. Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá; hledám tvou tvář, neskrývej svou tvář přede mnou. Aleluja. 1. čtení: Sk7,55-602. čtení:Zj22,12-14.16-17.20Ev.:Jan17,20-26 Žalm 66 Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí.

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 18 - 5. 5. 2013

Žalm 66 Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ! ---- O H L Á Š K Y ---- V sobotu 11. V. v 1100 hodin budou ve farním kostele Povýšení sv. Kříže v Hustopečích nad Bečvou sezdáni slečna Ivana Pavlíková z Hustopečí a pan Petr Váňa z Poruby. Přejeme do společné cesty životem stálé Boží požehnání, ochranu a pomoc.

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 17 - 28. 4. 2013

Žalm 145 Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, králi. JAK SE MÁM MODLIT? Metoděj se stal arcibiskupem a chtěl, aby Slované poznali, jak je krásné žít s Ježíšem. Matko dobré rady, oroduj za nás

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 16 - 21. 4. 2013

Žalm 100 : Jsme jeho lid a stádce, které on pase.

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 15 - 14. 4. 2013

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 14 - 7. 4. 2013

Žalm 118 Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky. BÌl· nedÏle "Dominica in albis"† slavnost Božího milosrdenstvÌ

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 13 - 31. 3. 2013

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 12 - 24. 3. 2013

Modlitba za papeže Františka. Bože, všech věřících pastýři a vůdce, shlédni milostivě na služebníka svého Františka, jehož jsi nejvyšším pastýřem Církve své ustanovil; dej mu, prosíme, by těm, jež řídí, prospíval slovem a příkladem, aby spolu se stádcem sobě svěřeným života věčného dospěl. Skrze Pána našeho Ježíše Krista…

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 11 - 17. 3. 2013

Žalm 126 Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost. Modlitba za papeže Františka.

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 10 - 10. 3. 2013

Vesel se, Jeruzaléme! Jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete. Zajásejte,neboť váš zármutek se promění v radost a budetenasyceni ze zdroje útěchy.

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 9 - 3. 3. 2013

Žalm 103 Hospodin je milosrdný a milostivý. MODLITBA ZA DOBROU VOLBU PAPEŽE, MODLITBA ZA PAPEŽE, Pastýřský list biskupů k majetkovému narovnání

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 8 - 24. 2. 2013

Žalm 27 Hospodin je mé světlo a má spása.

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 7 - 17. 2. 2013

Žalm 91 Buď se mnou, Pane, v mé tísni.

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 6 - 10. 2. 2013

Žalm 138 Budu ti hrát, Hospodine, před anděly. Pojďme,klaňme se Bohu,poklekněme před svým tvůrcem,Hospodinem! Neboť on je náš Bůh.

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 5 - 3. 2. 2013

Žalm 71 : Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. Život je drsný, ať si to přejeme, či nikoli. A je třeba s tím počítat. Kdo chce vysoko růst, musí mít hluboké kořeny...

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 4 - 27. 1. 2013

Žalm 19 : Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život.

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 3 - 20. 1. 2013

Ať se ti koří celá země, Bože, ať ti zpívá, ať opěvuje tvé jméno. Žalm 96 : Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 2 - 13. 1. 2013

Tříkrálová sbírka 2013 Dub 2.925,- Kč Hranické Loučky 2.300,- Kč Hustopeče n. B. 36.038,- Kč Milotice n. B. 11.068,- Kč Poruba 20.000,- Kč Vysoká 8.045,- Kč Špičky 7.392,- Kč Heřmanice - ještě nekoledovali Celkem 87.768,- Kč

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 1 - 6. 1. 2013

Hle,přichází Vládce a Pán,má v rukou královskou moc a vládu. Žalm72 - Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy. Farnost Hustopeče n/B  pokřtěných 9, biřmovaných 16, oddaných 4 a pohřbených 12

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 53 - 30. 12. 2012

Pastýři spěchali a nalezli Mariia Josef a i děťátko položené v jeslích. Žalm 128 Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. Radost z příchodu Spasitele ať ve Vašich srdcích přetrvává a v novém roce 2013 ať Vás provází pokoj, Boží požehnání a ochrana Panny Marie. Vám všem přeje za MO KDU-ČSL

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 52 - 23. 12. 2012

V jesličkách, za onoho času, se právě narodil Ježíš. Ještě nevykonal žádný zázrak a už se mocní třásli — a slabí doufali. Všichni čekali…

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 51 - 16. 12. 2012

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pánjeblízko. Žalm Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele.

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 50 - 9. 12. 2012

Žalm126Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost. V měsíci listopadu byli pokřtění: Anna Kateřina Krejčířová (Bělotín) Zuzana Markéta Šváčková (Hustopeče)

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 49 - 2. 12. 2012

Žalm25 - K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. Pastýřský list k roku Eucharistie POŘAD AD BOHOSLUŽEB od 2. 12. do 9. 12. 2012

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 48 - 25. 11. 2012

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 47 - 18. 11. 2012

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 46 -11.11. 2012

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 45 - 4.11. 2012

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 44 - 28. 10.2012

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 43 - 21. 10. 2012

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 42 - 14. 10. 2012

Žalm 90 Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. POŘAD BOHOSLUŽEB od 14. 10. do 21. 10. 2012

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 41 - 7. 10. 2012

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 40 - 30. 9. 2012

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 39 - 23. 9. 2012

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 38 - 16. 9. 2012

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 37 - 9. 9. 2012

Angelus

Zpravodaj farnosti Angelus - 36 - 2. 9. 2012
Generálními sponzory stránek jsou: Olomoucký kraj Vahala prodej výroba uzenin Orel Orel Administrace 7.4